O NAS

Fundacja LIFE Polska powstała z potrzeby okazywania miłości i wsparcia osobom zagubionym, pozbawionym nadziei i poszukujących sensu życia.

Kształtujemy postawy tolerancji i przełamujemy uprzedzenia i stereotypy wobec osób zmarginalizowanych. Działamy na rzecz ochrony praw człowieka oraz walczymy z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży.

Nasze motto to „Uda się Tobie i mnie”, bo wierzymy, że krzewiąc i ożywiając miłość wobec jednostek i grup społecznych jesteśmy w stanie mieć realny wpływ na zmianę życia każdego człowieka!

Celem Fundacji LIFE Polska jest również:

  • walka z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży,
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, osobom potrzebującym i w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • działalność charytatywna i dobroczynność,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
  • działalność kulturalna.

LIFE Team

Maciej Liziniewicz

Prezes Zarządu

Iga Liziniewicz

Wiceprezes Zarządu

Annemarie
Vanlangendonck

Dyrektor Zarządzająca

Estera Jurczyk

Dyrektor Szkoły LOVE DOES
Koordynator projektów międzynarodowych

Aleksandra Jakoniuk

Specjalista ds. projektów kreatywnych