Sprawozdanie finansowe za rok 2023

STATUT

(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Fundatorów nr 1/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.)

Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA LIFE POLSKA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów w osobach:
Maciej Liziniewicz
Iga Liziniewicz
zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym kościołem lub związkiem wyznaniowym.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja jest powołana i działa na czas nieokreślony.
Fundacja jest organizacją pozarządową. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celami Fundacji są:
a) kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych, w tym wśród dzieci i młodzieży,
b) krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych,
c) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób zmarginalizowanych,
d) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
e) walka z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży,
f) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom potrzebującym i w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
g) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
h) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
i) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
j) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
k)działalność charytatywna i dobroczynność,
l) ochrona i promocja zdrowia,
m) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
n) działalność kulturalna,
o) działalność w zakresie kultu religijnego.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a) popularyzację Ewangelii opartej na Piśmie Świętym na ulicach, w ośrodkach kultury, centrach konferencyjnych, ośrodkach terapeutycznych, szkołach, szpitalach, więzieniach, domach opieki,
b) propagowanie wartości biblijnych poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, odczytach, sympozjach, konferencjach, wystawach,
c) prowadzenie jednostek organizacyjnych w rodzaju poradni, świetlic, kursów szkoleniowych, szkół, warsztatów, kawiarni i klubów,
d) organizowanie imprez masowych, koncertów, festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych,
e) organizowanie zawodów sportowych, zajęć sportowych, amatorskich klubów sportowych,
f) organizowanie i wspieranie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
g) wspieranie chrześcijańskich wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
h) produkowanie filmów, audycji, programów telewizyjnych, programów dokumentalnych zbieżnych z celami Fundacji,
i) produkowanie nagrań audio, muzyki, nagrań z koncertów zbieżnych z celami Fundacji,
j) wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji zbieżnych z celami Fundacji w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i internetowej,
k) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
l) rozprowadzanie i dystrybucję literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży,
m) organizowanie i świadczenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz osób potrzebujących, w szczególności rodzin wielodzietnych, wdów, samotnych matek, niepełnosprawnych, sierot, uzależnionych, bezdomnych oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
n) organizację punktów pomocy doraźnej, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom ubogim oraz potrzebującym.
Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a) propagowanie wartości biblijnych poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, odczytach, sympozjach, konferencjach, wystawach,
b) prowadzenie jednostek organizacyjnych w rodzaju poradni, świetlic, kursów szkoleniowych, szkół, warsztatów, kawiarni i klubów,
c) organizowanie imprez masowych, koncertów, festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych,
d) organizowanie zawodów sportowych, zajęć sportowych, amatorskich klubów sportowych,
e) organizowanie i wspieranie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
f) produkowanie filmów, audycji, programów telewizyjnych, programów dokumentalnych zbieżnych z celami Fundacji,
g) produkowanie nagrań audio, muzyki, nagrań z koncertów zbieżnych z celami Fundacji,
h) wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji zbieżnych z celami Fundacji w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i internetowej,
i) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
j) rozprowadzanie i dystrybucję literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży,
k) sprzedaż przedmiotów darowizny.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) złotych wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10
Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także w innych inwestycjach. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji oraz jej bezpieczeństwo.

§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
Fundacja może w toku działania nabywać majątek i uzyskiwać dochody w drodze czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, a zatem w drodze:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy właściwej dla zbiórek publicznych i zasad ich prowadzenia,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
f) dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,
g) inwestycji w instrumenty finansowe (akcje, obligacje, papiery wartościowe, udziały w funduszach inwestycyjnych).

§ 13
Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji
§ 14
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 15
Zarząd Fundacji składa się od dwóch do czterech osób, używających tytułów: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Zarząd Fundacji powoływany jest i odwoływany przez Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Fundatorów lub ich spadkobierców,
b) odwołania ze składu Zarządu,
c) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uchwały fundatorów,
d) śmierci osoby wchodzącej w skład Zarządu.

§ 16
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
e) uchwalanie regulaminów,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikowania się na odległość.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jego członków. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
Zasady zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu ustalają jednomyślnie Fundatorzy. Umowy z Prezesem Zarządu i Członkami Zarządu dotyczące zatrudnienia i wynagradzania zawierane są przez pełnomocnika ustanowionego przez Fundatorów.

Sposób reprezentacji
§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 18
Zarząd uprawniony jest do dokonywania zmian w statucie Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień.

Połączenie z inną fundacją
§ 19
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. O połączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd.

Likwidacja Fundacji
§ 20
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidatorami stają się dotychczasowi członkowie Zarządu.

§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.