Статут

Статут

ФУНДАЦІЯ LIFE POLSKA

(зведений текст із змінами, внесеними рішенням Засновників № 1/2022 від 30.11.2022)

Загальні положення

§ 1

Фундація під назвою FUNDACJA LIFE POLSKA, далі – Фундація, створена Засновниками в наступних особах:

Мачєй Лізінєвич

Іґа Лізінєвич

надалі – Засновники, діє на підставі положень польського законодавства та цього статуту.

Фундація використовує розпізнавальний графічний знак.

Фундація є аполітичною та не пов’язана з жодною церквою чи релігійним об’єднанням.

§ 2

Фундація має правосуб’єктність юридичної особи.

§ 3

Головний офіс фундації знаходиться у місті Варшава.

§ 4

Зоною діяльності Фундації є територія Республіки Польща, але в обсязі, необхідному для належної реалізації її цілей, вона може також вести діяльність за межами Республіки Польща.

Для цілей співпраці з іноземними державами Фундація може використовувати переклад назви обраними іноземними мовами.

Фундація створюється та діє безстроково.

Фундація є неурядовою організацією. Фундація може претендувати на отримання статусу громадської організації.

§ 5

Фонд може встановлювати нагрудні знаки та медалі та нагороджувати ними разом з іншими нагородами та відзнаками фізичних і юридичних осіб, які зробили внесок у Фонд.

Цілі та принципи діяльності Фундації

§ 6

Цілями Фундації є:

а) формування та сприяння християнським, гуманітарним життєвим позиціям, в тому числі серед дітей та молоді,

б) сприяння та відродження християнської любові до окремих осіб і соціальних груп,

в) формування толерантності та подолання упереджень і стереотипів щодо маргінальних людей,

г) діяльність спрямована на захист прав людини та поширення знань про них,

д) боротьба з деморалізацією, в тому числі серед дітей та молоді,

е) соціальна допомога, у тому числі допомога потребуючим сім’ям і особам, які опинилися у складній життєвій ситуації, а також забезпечення рівних можливостей для цих сімей і осіб,

є) підтримка сімей та системи патронатного виховання,

ж) діяльність на благо сім’ї, материнства, батьківства, поширення та захист прав дитини,

з) діяльність спрямована на професійну та соціальну інтеграцію та реінтеграцію людей, яким загрожує соціальне відчуження,

і) протидія залежностям і соціальним патологіям,

й) благодійна діяльність та доброчинність,

к) охорона та сприяння зміцненню здоров’я,

л) діяльність спрямована на допомогу для людей похилого віку та інвалідів,

м) культурна діяльність,

н) релігійна діяльність.

§ 7

Фундація реалізує свої статутні цілі шляхом безоплатної та платної суспільно корисної діяльності.

До безоплатної суспільно корисної діяльності належать:

а) популяризація Євангелія, заснованого на Святому Письмі, на вулицях, у культурних центрах, конференц-центрах, терапевтичних центрах, школах, лікарнях, в’язницях, будинках для людей похилого віку,

б) популяризація біблійних цінностей шляхом організації та участі в семінарах, лекціях, симпозіумах, конференціях, виставках,

в) управління організаційними одиницями, такими як консультаційні центри, громадські центри, навчальні курси, школи, майстер-класи, кафе та клуби,

г) проведення масових заходів, концертів, фестивалів, вокально-інструментальних виступів та кінопереглядів,

д) організація спортивних змагань, спортивних занять, аматорських спортивних клубів,

е) організація та підтримка літніх та денних таборів для дітей, молоді та людей з обмеженими можливостями

є) підтримка християнських культурних і мистецьких заходів,

ж) виробництво фільмів, передач, телевізійних програм, документальних фільмів відповідно до цілей Фундації,

з) створення аудіозаписів, музики, записів концертів, що відповідають цілям Фундації,

і) видання книг, брошур, листівок та подібних публікацій, що відповідають цілям Фундації, у друкованій, електронній, аудіо та Інтернет формі,

й) проведення журналістської та інформаційної діяльності в обсязі, що відповідає цілям Фундації,

к) поширення та розповсюдження християнської та світської літератури з метою сприяння та формування християнської, гуманітарної життєвої позиції та боротьбі з деморалізацією, в тому числі серед дітей та молоді,

л) організація та проведення в широкому розумінні благодійної діяльності та опіки для потребуючих, зокрема багатодітних сімей, вдів, одиноких матерів, інвалідів, сиріт, наркозалежних, бездомних та інших осіб, які опинилися у складній життєвій ситуації, а також  рівні можливості для цих сімей і осіб,

м) організація пунктів невідкладної допомоги, надання матеріальної та фінансової допомоги малозабезпеченим і потребуючим.

Оплачувана суспільно корисна діяльність включає:

а) популяризація біблійних цінностей шляхом організації та участі в семінарах, лекціях, симпозіумах, конференціях, виставках,

б) управління організаційними одиницями, такими як консультаційні центри, громадські центри, навчальні курси, школи, майстер-класи, кафе та клуби,

в) проведення масових заходів, концертів, фестивалів, вокально-інструментальних виступів та кінопереглядів,

г) організація спортивних змагань, спортивних занять, аматорських спортивних клубів,

д) організація та підтримка літніх та денних таборів для дітей, молоді та людей з обмеженими можливостями

е) підтримка християнських культурних і мистецьких заходів,

є) виробництво фільмів, передач, телевізійних програм, документальних фільмів відповідно до цілей Фундації,

ж) створення аудіозаписів, музики, записів концертів, що відповідають цілям Фундації,

з) видання книг, брошур, листівок та подібних публікацій, що відповідають цілям Фундації, у друкованій, електронній, аудіо та Інтернет формі,

і) проведення журналістської та інформаційної діяльності в обсязі, що відповідає цілям Фундації,

й) продаж предметів пожертви.

§ 8

Для досягнення своїх цілей Фундація може підтримувати діяльність інших осіб та установ, пов’язаних з її цілями.

Майно та доходи Фундації

§ 9

Майно Фундації складається з її засновницького фонду, внесеного Засновниками в розмірі 1.000,00 злотих (одна тисяча злотих, нуль гроши), зазначеного в нотаріальному акті заснування, та іншого майна, придбаного під час діяльності Фундації.

§ 10

Діяльність Фундації фінансується за рахунок її доходів.

Правління Фундації розміщує майно Фундації на банківських рахунках, в цінних паперах, акціях компанії, частках участі в інвестиційних фондах, в нерухомісті та інших інвестиціях. При розміщенні активів Фундіації в першу чергу слід враховувати захист об’єкта інвестування та його безпеку.

§ 11

Фундація відповідає за свої зобов’язання всім своїм майном.

§ 12

У процесі своєї діяльності Фундація може набувати майно та отримувати доходи шляхом здійснення передбачених законодавством юридичних і фактичних правочинів, а саме:

а) пожертви, спадщина, заповідання,

б) дотації, субсидії та гранти,

в) доходи від публічних зборів у розумінні закону, що застосовується до публічних зборів, і принципів їх проведення,

г) доходи від активів Фонду,

д) надходження від депозитів на банківських рахунках, капітальних депозитів, цінних паперів та відсотків за надані позики,

е) доходи від часток у прибутках господарських товариств, акції (частки) які були придбані Фундацією,

є) інвестиції у фінансові інструменти (акції, облігації, цінні папери, частки в інвестиційних фондах).

§ 13

Доходи від дотацій, субсидій, пожертвувань, спадщини та заповіданого майна можуть бути використані для досягнення цілей Фундації лише з дотриманням волі спадкоємців або дарувальників.

У питаннях прийняття пожертв та спадщини декларації, передбачені законодавством, складаються Правлінням Фонду.

У разі призначення Фундації до спадщини його Правління подає заяву про прийняття спадщини з проведенням опису.

Органи Фундації

§ 14

Органом управління Фундації є Рада Фундації.

Правління Фонду

§ 15

Правління Фундації складається з двох-чотирьох осіб, що мають назви: Голова Правління та Члени Правління.

Роботою Правління керує Голова Правління.

Правління Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Засновниками одноголосним рішенням. Члени Правління можуть призначатися на свої посади неодноразово.

Термін повноважень Правління становить 5 років.

Членство в Правлінні припиняється внаслідок:

а) подати письмову заяву про відставку будь-якому із Засновників або їх спадкоємцям,

б) звільнення з Правління,

в) втрата громадських прав внаслідок засудження вироком суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного злочину та рішеннями засновників,

г) смерті особи, яка входила у склад Правління.

§ 16

Правління здійснює керівництво діяльністю Фундації та представляє його назовні.

До завдань Правління входить, зокрема:

a) управління поточною діяльністю Фундації,

б) виконання статутних завдань,

в) представництво Фундації назовні,

г) затвердження річних планів діяльності та фінансових планів Фундації,

д) прийняття нормативних документів,

е) розпорядження майном Фундації,

є) прийом на роботу працівників, визначення штату та розміру коштів на оплату праці працівників Фундації,

ж) прийняття рішень з усіх питань, не віднесених до компетенції інших органів,

з) прийняття пожертвувань, спадщини та заповіданого майна, субсидій та дотацій.

Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління можуть проводитися з використанням засобів дистанційного зв’язку.

Усі члени Правління повинні бути повідомлені про засідання.

Засідання Правління скликає Голова, надсилаючи інформацію про дату проведення електронною поштою.

Правління приймає рішення на засіданнях у формі ухвал – простою більшістю голосів за присутності не менше двох її членів. У разі рівної кількості голосів голос Голови Правління зараховується двічі.

Принципи найму та винагороди Президента Правління та членів Правління визначаються Засновниками одноголосно. Угоди з Головою Правління та членами Правління щодо найму та винагороди укладаються довіреністю, призначеною Засновниками.

Спосіб репрезентації

§ 17

Від імені Фонду волевиявлення здійснюють Голова Правління спільно з членом Правління.

Внесення змін до Статуту

§ 18

Правління має право вносити зміни до статуту Фонду за одностайним рішенням. Зміни до статуту можуть стосуватися всіх його положень.

Об’єднання з іншою фундацією

§ 19

Для ефективної реалізації своїх цілей Фундація може приєднатися до іншої фундації на умовах, визначених зацікавленими особами.

Злиття з іншою фундацією не може відбутися, якщо це може істотно змінити мету Фундації. Рішення про приєднання до іншого фонду приймає Правління.

Ліквідація Фонду

§ 20

Фундація ліквідується у разі досягнення цілей, заради яких вона була створена, або вичерпання її фінансових ресурсів і майна.

Рішення про ліквідацію Фундації приймається Засновниками одноголосно.

Ліквідаторами стають існуючі члени Правління.

§ 21

Фінансові кошти та активи, що залишилися після ліквідації Фундації, можуть бути розподілені на підставі рішення Правління Фундації до фундацій, що діють у Республіці Польща з подібними цілями.